strona główna  mapa serwisu
KONA

Zapraszamy do e-sklepu

  ROWERY KONA elektryczne 2022   ROWERY KONA MTB 2022   INFORMCJE   O NAS   KONTAKT  
                       

Rowery Kona 2015

         
 Rowery Warszawa  

KONA trochę historii.

Kona jest już kil­ka­na­ście lat na rynku. Zało­ży­ciel firmy Joe Mur­ray kon­se­kwent­nie od 1988 roku pro­mo­wał swój pomysł na sta­lowe ramy o ostrych kątach i opa­da­ją­cej gór­nej rurze. Jego pomysł na geo­me­trię roweru gór­skiego będący alterna- tywą dla ówcze­snego cen­trum roz­woju mtb, jakim była Kali­for­nia, od początku przy­cią­gnął uwagę osób inten­syw­nie jeż­dżą­cych w tere­nie.

Nie­spełna dzie­sięć lat póź­niej Van­co­uver stało kolebką fre­eride’u, a to za sprawą dagle­zjo­wych lasów na pół­noc­nym wybrzeżu zatoki. To wła­śnie rowery Kona sta­no­wiły pierw­szy sze­reg dla nowej kate­go­rii rowe­rów fre­eride. Kona Kula, Kona Explo­sif, Kona Kikapu, Kona Stinky. Każdy z tych modeli to idea, nie bez przy­czyny kul­towa i budząca sza­cu­nek. Podob­nie jak szlaki rowe­rowe w Kana­dzie, bez wąt­pie­nia naj­bar­dziej wyma­ga­jące i trudne, wyzna­cza­jące trendy, na któ­rych Kona udo­sko­nala i testuje swe pro­dukty.


czytaj więcej »

 

 

     
 

KONA wizja firmy

Zna­ko­mite rowery i dobra zabawa, to jest to co popy­cha nas do przodu w two­rze­niu nowych rowe­rów. Nasza oferta cha­rak­te­ry­zuje się przede wszyst­kim funk­cjo­nal­no­ścią i trwa­ło­ścią, nasze Rowery są zapro­jek­to­wane tak, aby nie tylko spi­sy­wać się dobrze, ale żeby spi­sy­wać się dobrze przez długi okres czasu. Nie z byle powodu może­cie zoba­czyć 10 let­nie Rowery KONA jeż­dżące po uli­cach, oraz będzie­cie mogli spo­tkać za 10 lat rowery zbu­do­wane obec­nie.
 

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z tech­no­lo­gia sto­so­waną w rowe­rach KONA. Zna­ko­mite rowery i dobra zabawa. Jazda na rowe­rze jest eks­plo­zja dobrej zabawy i my robimy wszystko aby ta zabawę na rowe­rach KONA zagwa­ran­to­wać. Nasze inno­wa­cje, pro­jek­to­wa­nie i sto­so­wane tech­no­lo­gie są tym co zapewni uśmiech na Two­jej twa­rzy. Uśmiech, który będzie na długi, długi czas.

Nasza główna grupa ludzi w KONA spę­dziła masę godzin w skle­pach rowe­ro­wych, stwier­dzi­li­śmy, że naj­wię­cej czasu pochła­nia naprawa rowe­rów. Nie chcemy, aby nasze Rowery stały w ser­wi­sie, chcemy, aby jeździły, dla­tego stwo­rzy­li­śmy rowery, które spra­wują się dobrze przez długi okres.

 

 

 

 

 

   Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Konaworld.pl   INFORMACJE  |  O NAS  |  KONTAKT
 Quickent  - projekty internetowe