strona główna  mapa serwisu
KONA

Zapraszamy do e-sklepu

  ROWERY KONA elektryczne 2022   ROWERY KONA MTB 2022   INFORMCJE   O NAS   KONTAKT  
                       

Jak dobrać rozmiar roweru?

       

 

Gra­tu­lu­jemy! Sta­ną­łeś wła­śnie przed kup­nem roweru. Cie­szymy się, że wybór padł na rower Kona. Na co należy zwra­cać uwagę kupu­jąc rower? Przede wszyst­kim powin­ni­śmy okre­ślić w jaki spo­sób będziemy użyt­ko­wali rower. Czy będzie to mia­sto, góry, trasa zjaz­dowa lub tor four­cros­sowy, ska­te­park czy też szosa.

 

Okre­ślone grupy rowe­rów Kona mają kon­kretne zasto­so­wa­nie. Nie ma sensu kupo­wać roweru z zawie­sze­niem po 150 mm skoku jeśli będziemy uży­wali go do prze­miesz­cza­nia się po mie­ście. Grube opony, a co za tym idzie duże opory tocze­nia i spora waga sku­tecz­nie będą nas znie­chę­cać do jazdy. Rower który jest stwo­rzony do jazdy w cięż­kim tere­nie nie będzie spraw­dzał się w jeździe po pła­skim.

Kolej­nym kry­te­rium jest dobór wiel­ko­ści ramy. Tu tez musimy okre­ślić styl naszej jazdy i nasze wyma­ga­nia. Jeśli lubimy teren, skoki, góry czyli sza­leń­stwa i adre­na­linę warto się zasta­no­wić nad nieco mniej­szym niż zaleca pro­du­cent roz­miarem. Mniej­szy rower to nie tylko niż­sza rama, to także krót­szy przedni trój­kąt i przy oka­zji mniej­szy pro­mień skrętu. Taki rower świet­nie spra­wuje się w cięż­kim tere­nie i radość z poko­na­nia cia­snego zakrętu z coraz to więk­szą pręd­ko­ścią jest prze­ogromna. Do spo­koj­niej­szej jazdy zale­camy roz­miar dedy­ko­wany przez pro­du­centa.
 

Zakup roweru jest sprawą poważną i czę­sto wybo­rem na lata.

Do każ­dego zakupu pod­cho­dzimy indy­wi­du­al­nie.

Sta­ramy się pomóc w dobo­rze roweru tak abyś wró­cił od nas zado­wo­lony,

a póź­niej­sza jazda była czymś wyjąt­ko­wym.

 

My  również jeździmy na rowerach
i rozumiemy potrzeby nas - rowerzystów.


Zapraszamy do nas na jazdę próbną przed zakupem roweru!
Porady techniczne i wszelkie informację dotyczące zakupu uzyskasz kontaktując się z nami.

  
 

 
   Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Konaworld.pl   INFORMACJE  |  O NAS  |  KONTAKT
 Quickent  - projekty internetowe